Červenec 31, 2016 v 4:02 pm

bornSlužebníku dobrý a věrný,

vejdi a raduj se u svého Pána.

(Matouš 25,21)

S pevnou vírou ve vzkříšení oznamujeme,
že Pánem života a smrti byl do věčnosti povolán
jeho věrný služebník

M O N S. V L A D I M Í R  B O R N

Narodil se 11. května 1938 v Teplicích. Vysvěcen na kněze byl 23. června 1968 v Praze. V kněžské pastoraci působil ve farnostech: Cheb, Hazlov, Krajková, Habartov, Oloví, Nejdek a Bor u Tachova.

V neúnavné službě Bohu a jeho církvi obětavě sloužil jako okrskový vikář tachovského vikariátu a dlouholetý prezident Diecézní charity Plzeň. Usiloval o prohloubení a oživení česko-německých vztahů. Zasloužil se o opravu mnoha kostelů a kaplí, popularizaci tzv. Borských tezí a byl zakladatelem festivalu duchovní hudby „Hudební léto Borska“. Od 17. března 2003 byl kaplanem Jeho Svatosti.

Zemřel dne 16. července 2016 zaopatřen svátostmi církve v nemocnici v Plzni ve věku 78 let.

Za všechny milosti, které od Pána obdržel, i za vše, co na Jeho vinici vykonal, poděkujeme a za spásu jeho duše budeme prosit při pohřební mši svaté v sobotu 23. července 2016 v 12.00 hod. v kostele sv. Mikuláše v Boru u Tachova, po ní budou jeho ostatky uloženy do hrobu na hřbitově v Přimdě.

Pamatujme na něho v prosebných a vděčných modlitbách.

R. I. P.

Mons. Tomáš Holub, biskup plzeňský
Mons. František Radkovský, emeritní biskup plzeňský
kněží a jáhni plzeňské diecéze
rodina a přátelé

Zpráva ze semináře Atheny

Červen 18, 2016 v 11:09 am
  1. Konference o spolupráci odborů v Evropě – KGZE se konala ve dnech  19. – 22. května v Athénách v Řecku.

Konferenci uspořádala Frakce křesťanských odborů –FCG, Vídeň, Rakousko pod názvem

Právní stát jako základ  pro svobodu a demokracii. Sociální dialog jako instrument  k zajištění právní jistoty a sociální spravedlnosti.

Konference se zúčastnili zástupci 16 evropských států.  Za ČR

– Křesťanská odborová koalice /Matoušek a Zemánek/  za KAP /Němcová a Konečný/ za  EZA byli přítomni – Bartho Pronk prezident a  generální sekretářka Siegrid Schraml. Slovensko zastupovali  Nezávislé křesťanské odbory Slovenska /NKOS/- prezidentka  doc. Lubica Černá.

Zajímavé bylo vystoupení  prof. Milan Katunince  z Trnavské univerzity, zakladatele Nezávislých křesťanských odborů NKOS se kterými KAP dlouhodobě spolupracuje. Prof. Katuninec rozvedl  teorii dvojí identity a to národní a evropské, která je blízká státům V4 – Vyšegradu.

Pokračování »

Od encykliky Rerum novarum k Laudato si

v 10:47 am

Seminář COMECE a EBCA, Brussel, 3. května 2016

Při příležitosti 125. výročí vydání encykliky Rerum novarum, která je považována za první sociální encykliku vůbec, se dne 3. května 2016 konal v Brusselu seminář pořádaný Komisí biskupských konferencí zemí Evropské unie (COMECE) ve spolupráci s Evropským hnutím křesťanských pracujících, jehož členem je i logo_COMECEhnutí KAP.logo_EBCA

Generální sekretář COMECE Patrick Daly (Irsko) v úvodu upozornil mj. na nutnost vytváření důstojných pracovních podmínek pro všechny, ochrany volné neděle jakožto jedinečné možnosti, kdy může být rodina pospolu. Podle jeho slov nelze zapomínat na křesťanské kořeny Evropy, tedy na dědictví, které je příležitostí k vytváření nových, prospěšných struktur.

Pokračování »

Seminář – Velehrad 2016

Červen 4, 2016 v 2:33 pm

Křesťan a práce, z.s. Česká republika, EZA-Evropské centrum pro záležitosti zaměstnanců Königswinter, Německo, pod záštitou a s podporou Evropské komise

Vás srdečně zve na společný SEMINÁŘ na téma

Úloha zaměstnaneckých organizací a dalších částí občanské společnosti při prosazování trvale udržitelného rozvoje (se zvláštním zřetelem na mladou generaci).

Doba konání : 9. – 11. 9. 2016

Prezentace účastníků v pátek 9.9. od 13,30 hod – Stojanov

Zahájení semináře v pátek 9.9 v 15,30 hod – Slovanský sál Gymnázia

Ukončení semináře v neděli 11.9. 2016 ve 12,00, hod společným obědem

Přihlášky : do 4. července 2016 na adresu :

Ing. Jiří Konečný Hlavní 304/81 664 31 Lelekovice

tel.: 541 232 214

mobil: +420 604 959 117

email: konecny.jiri@centrum

 

Více informací a přihlášky:

Velehrad 2016 – CZ
Velehrad 2016 – DE
Velehrad 2016 – ENG
Velehrad 2016 – IT

Přihláška na seminář Velehrad 2016
Anmeldung zum Seminar Velehrad 2016
Seminar Velehrad 2016 Application Form

 

Informace pro členy KAP

Březen 26, 2016 v 9:39 pm

Terrmín – aviso- seminář  KAP se bude letos konat od 9.9 – 11.9. 2016 na Velehradě. Téma: Trvale udržitelný rozvoj s důrazem na mladou generaci. Encyklika
papeže Františka : Laudato si. /integrální ekologie/.
Program a přihlášky budou zveřejněny na našem webu : www.hkap.cz, nejpozději do konce května. Prosím sledujte web a posílejte následně přihlášky.

Jiří Konečný
KAP

Konference ACLI ve dnech 27. – 29. 8. 2015 v Miláně (Itálie) „Realizace cílů strategie trvale udržitelného života“

Únor 10, 2016 v 5:34 pm

Konference se zúčastnili zástupci organizací z ČR (KAP: J. Konečný, L. Němcová), Polska, Ruska, Albánie; počet italských účastníků cca 60 osob. Zástupci všech organizací podali zprávy o činnosti.

Cíle konference: 1. Aliance mezi místními orgány a občanskou společností může zlepšit trvalou udržitelnost. – 2. Aliance musí trvalou udržitelnost především chápat jako otázku veřejného (obecného) blaha.

Specifikem konference bylo to, že se konala na různých místech, proto byla nazvána „nomádní“ konferencí, což do určité míry představovalo inovaci.

Program konference: Konference se konala poměrně brzy po té, kdy vyšla encyklika papeže Františka Laudato sí; byla věnována různým aspektům trvale udržitelného rozvoje, a to jak ekonomickému, tak sociálnímu a enviromentálnímu. Pohled na obecné dobro byl projednáván z teoretického a praktického hlediska, z různých úrovní.  Dnešní doba byla charakterizována spíše jako transformační (nikoli rozvojová) – s důrazem na kvalitu, na stejné příležitosti pro všechny, na obecné dobro, na důstojnost člověka, na aplikaci myšlenek encykliky. Různé aplikační  úrovně byly demonstrovány na konkrétních místech: probíhaly v centru milánského ACLI, na radnici, v chráněném parku v příměstské části města, na EXPO 2015. Jednotlivé úrovně nelze přesně oddělit.

Návštěva EXPO 2015 vyjádřila myšlenku „Uživit planetu, energii pro život“. Inspirativní bylo jednání v jediném nevládním  pavilonu  na EXPO, které zdůraznilo důležitost cílů a intenzivní činnosti nevládních organizací pro budoucnost planety. Je třeba, abychom se vzájemně inspirovali v našich aktivitách včetně různých forem spolupráce pro trvale udržitelný život na zemi.

Závěr: Bylo dohodnuto pokračovat ve spolupráci mezi KAP a ACLI, která je  obohacením pro obě strany; italská strana si cení návštěv konferencí KAP na Velehradě, česká strana hodnotí pozitivně účast na konferencích v Mottě. Materiály jsou na web stránkách ACLI a u delegátů KAP.

 

Zapsali: J. Konečný a L. Němcová

MENE TEKEL festival

Únor 7, 2016 v 6:13 pm

MENE TEKEL festival je mezinárodní projekt proti totalitě, který probíhá mnoho let v Praze a na různých místech ČR. Letos se bude konat v Praze od 22. – 28.2. 2016, hlavním tématem bude společenský, kulturní a duchovní život mládeže a dětí v době nesvobody. Bohatý program i mimo Prahu najdete na web. stránkách Menetekel.cz.
Národní týden manželství se koná ve dnech 8. – 14 února 2016 po celé republice.

Lidmila Němcová

Aufruf der EBCA an die Verhandlungsparteien der COP 21

Prosinec 21, 2015 v 7:08 pm

Clip

Die „Europäische Bewegung Christlicher Arbeitnehmer/-innen (EBCA)“ richtet sich an die Verhandlungsparteien der COP 21 in Paris und fordert die politisch verantwortlichen auf sich aktiv für das Zustandekommen eines gerechten, verbindlichen und wirklich

transformativen Klimaabkommens einzusetzen.

 

„Die menschliche Umwelt und die natürliche Umwelt verschlechtern sich gemeinsam, und wir werden die Umweltzerstörung nicht sachgemäß angehen können, wenn wir nicht auf Ursachen achten, die mit dem Niedergang auf menschlicher und sozialer Ebene zusammenhängen….Wir kommen heute jedoch nicht umhin anzuerkennen, dass ein wirklich ökologischer Ansatz sich immer in einem sozialen Ansatz verwandelt, der die Gerechtigkeit in die Umweltdiskussion aufnehmen muss, um die Klage der Armen ebenso zu hören wie die Klage der Erde.“ (LS Ziff. 48 und 49)

Pokračování »